De bedrijfsjurist

De rol en functie van de bedrijfsjurist zijn uniek. De bedrijfsjurist behartigt vanuit een holistische visie de juridische belangen in zijn bedrijf. Als “insider” is hij vertrouwd met de sector, de diensten en/of goederen, de processen en de mensen en cultuur van het bedrijf. Hij denkt proactief mee en draagt vanuit juridisch oogpunt bij tot de verwezenlijking van de missie van zijn bedrijf.

De bedrijfsjurist raakt steeds steviger verankerd in het bedrijf waar hij werkt. Hij bekleedt een ideale positie om het juridische mijnenveld waarin hun werkgever beweegt mee in kaart te brengen en hem zo veilig mogelijk er doorheen te loodsen. Hij is van opleiding juridisch expert, permanent in het bedrijf aanwezig en in contact met het management. Dit maakt hem bij uitstek geschikt om als ‘business partner’ de strategie en de objectieven van zijn bedrijf te ondersteunen en tegelijk als ‘gatekeeper’ op te treden om op preventieve wijze de naleving van de wet te bevorderen.

Al van voor de oprichting van het Instituut was ik vertrouwd met de werking van de Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen en kon ik de toegevoegde waarde van een beroepsvereniging ervaren en waarderen. Het was dan ook evident om aan te sluiten eenmaal ons beroep het wettelijk statuut bekwam waarvoor het zolang geijverd had. Een extra reden vormde natuurlijk de wettelijke bescherming van de adviezen.”

Herman van Hecke, bedrijfsjurist, KBC  

De bedrijfsjurist en zijn maatschappelijke rol

De bedrijfswereld ziet de bedrijfsjurist meer dan ooit als een waarborg voor een goed bestuur in een steeds complexere en meer gereguleerde omgeving. 

Door middel van een kwalitatieve en intellectueel onafhankelijke juridische bijstand draagt de bedrijfsjurist bij tot de naleving van de wet, en dient hij bijgevolg de rechtsstaat. De bedrijfsjurist speelt ook een rol in het voorkomen van gerechtelijke en administratieve procedures, in een land waar hun aantal, achterstand en gebrek aan financiering groot zijn. In geval van geschil is de bedrijfsjurist vaak de best geplaatste persoon om de toepassing van alternatieve methoden van geschillenregeling, zoals bemiddeling, te bevorderen. De bedrijfsjurist profileert zich ook als bewaker van ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR). Het instituut voor bedrijfsjuristen wil dan ook graag een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid.

Hoe wordt u bedrijfsjurist?

Alleen door aansluiting bij het Instituut voor bedrijfsjuristen kan u de bij wet erkende titel van bedrijfsjurist dragen waardoor:

  • de adviezen die u als bedrijfsjurist binnen uw bedrijf verleent beschermd zijn door de wettelijk erkende vertrouwelijkheid;
  • u beschermd bent door een collectieve verzekering rechtsbijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten als bedrijfsjurist. Deze rechtsbijstandsverzekering heeft tot doel de intellectuele onafhankelijkheid te garanderen;
  • u toegang krijgt tot een waaier van opleidingen en activiteiten;
  • het brede netwerk van bedrijfsjuristen en andere partners van het Instituut het u mogelijk maakt om uw relaties te verbreden en te versterken en actief aan kennis- en ervaringsdeling te doen.