Missie

Wettelijke opdrachten van het IBJ

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) is de federale beroepsorganisatie voor het gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist in België. Het werd opgericht bij wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen.

Het IBJ heeft als wettelijke taak (artikel 2 van de wet van 1 maart 2000):

 • de ledenlijst op te stellen;
 • de deontologische regels van het beroep van bedrijfsjurist vast te stellen en toe te zien op de naleving ervan;
 • mee te werken aan de verdere uitbouw van de activiteiten van bedrijfsjurist;
 • toe te zien op de opleiding van zijn leden in juridische zaken;
 • adviezen te geven over materies die tot zijn bevoegdheid behoren, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van overheidsinstanties of van openbare of particuliere instellingen.

Het Instituut voor bedrijfsjuristen is bijgevolg de garant van de toegang tot het gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist en de wettelijk beschermde titel van bedrijfsjurist. Het Instituut bewaakt de naleving van de deontologie van de bedrijfsjuristen en heeft ook tuchtbevoegheid. Het Instituut ondersteunt zijn leden in de uitoefening van hun beroep door middel van opleiding en kennisuitwisseling. Tenslotte vertegenwoordigt en beschermt het Instituut de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder. Het IBJ staat in voor de bewaking van de intellectuele onafhankelijkheid van het beroep.

Visie en Missie van het IBJ

Onze visie

In een voortdurend evoluerende geglobaliseerde business en juridische omgeving willen wij het baken zijn voor bedrijfsjuristen in hun cruciale rol van business partner en juridisch raadgever van hun werkgever. Wij willen de bezieler zijn van de kwaliteit, de integriteit en de onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist. We willen bruggen slaan naar al onze stakeholders.

Onze leden

Bedrijfsjuristen bekleden door hun kennis van en aanwezigheid in hun onderneming een unieke plaats onder de juridische beroepen. Ze behartigen de bedrijfsdoelstellingen en de naleving van de wet. Hun vertrouwensrelatie met hun werkgever draagt bij tot het preventief beheer van juridische risico's en tot duurzaam ondernemen. Zo bevorderen ze de rechtszekerheid van hun bedrijf en de efficiëntie van de rechtsstaat.

Onze missie

Als beroepsorde voor de bedrijfsjurist zijn we het Belgisch forum voor de professionele en deontologische vorming en ontwikkeling van onze leden, en de uitstraling van het beroep. Het is onze missie:

 • de opdrachten te vervullen die ons door de wet worden toevertrouwd;
 • het huis van de bedrijfsjuristen te zijn, en de gangmaker van hun netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring, voor dialoog en collegialiteit;
 • onze leden te ondersteunen in het bepalen van hun rol en plaats binnen de onderneming;
 • onze leden een permanent vormingsprogramma op maat aan te bieden;
 • een proactieve, oplossingsgerichte en wetsconforme attitude bij onze leden aan te moedigen;
 • de intellectuele onafhankelijkheid en de vertrouwelijkheid van de juridische adviezen van de bedrijfsjurist te verdedigen;
 • aansluiting te zoeken bij het onderwijs voor een betere voorbereiding op het beroep;
 • constructief samen te werken met andere juridische beroepen, met wederzijds begrip voor complementariteit en specificiteit;
 • het beroep uit te dragen naar de bedrijfswereld en naar de overige belanghebbenden in de maatschappij;
 • actieve contacten te onderhouden met de European Company Lawyers Association (ECLA) en met organisaties van bedrijfsjuristen uit het buitenland, en te streven naar de reglementering van het beroep doorheen Europa.

 

dawn raid