FAQ Voortgezette Opleiding

FAQ Leden

Wat houdt de verplichting tot voortgezette opleiding in?

1.Hoeveel punten moet ik per jaar behalen?

U moet in het kader van de Voortgezette opleiding minstens 16 punten behalen per kalenderjaar. De voortgezette opleiding is een verplichting die onder meer voortvloeit uit de Deontologische Code van het Instituut.

2. Wie moet opleidingspunten behalen ?

Als effectief lid (bedrijfsjurist) bent u gebonden aan de verplichting tot voortgezette opleiding en moet u opleidingspunten behalen.

Als verbonden lid bent u ook gebonden aan de verplichting tot voortgezette opleiding en moet u evenveel opleidingspunten behalen.

Als sympathiserend lid of erelid bent u niet gebonden aan de verplichting tot voortgezette opleiding.

3. Ik ben een nieuw lid, hoeveel punten moet ik behalen?

Als nieuw lid moet u in het kalenderjaar van uw inschrijving een pro-rata deel van de 16 punten behalen.

4. Wat als ik langdurig afwezig ben, langdurig ziek ben of ouderschapsverlof neem?

U kunt in dit geval een aanvraag indienen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot voortgezette opleiding. Deze vrijstellingen worden goedgekeurd door de Raad en omgezet in een pro rata vermindering van het aantal te behalen punten voor de periode waarop ze betrekking hebben. U kan het formulier voor de aanvraag terugvinden op MY IBJ (sectie Library, Voortgezette Opleiding).

5. Waarop is de verplichting tot voortgezette opleiding gebaseerd?

De verplichting tot voortgezette opleiding is gebaseerd op artikel 10bis van het Huishoudelijk Reglement en uit artikel 5 van de Deontologische Code. Op basis hiervan werd op 27 maart 2018 het Reglement inzake voortgezette opleiding goedgekeurd door de Raad van het Instituut. Artikel 5 van de deontologische Code bepaalt dat elk lid als deontologische plicht heeft zijn kennis van het recht en van zijn onderneming up to date te houden. 

6. Welke soorten opleidingen komen in aanmerking?

In principe komen opleidingen in aanmerking die bijdragen tot de vorming van de leden van het Instituut.

Het gaat dan om zowel juridische opleidingen, die rechtstreeks betrekking hebben op de verschillende rechtsmateries die worden gepraktiseerd in het kader van de uitoefening van het beroep van bedrijfsjurist; als om bepaalde niet-juridische opleidingen die betrekking hebben op alle materies die ondersteuning bieden bij de uitoefening van het beroep of die betrekking hebben op managementvaardigheden.

In principe komen zowel opleidingen die worden georganiseerd door het IBJ als opleidingen die worden georganiseerd door externe opleidingsverstrekkers of door uw eigen bedrijf in aanmerking om te worden goedgekeurd door het IBJ.

U kan punten ontvangen voor opleidingen op locatie, voor webinars en voor e-learnings of on-demand opleidingen.

Verder kan u eveneens punten ontvangen voor gegeven opleidingen – ofwel een tussenkomst als spreker -, of voor de publicatie van een juridisch artikel of het schrijven van een juridisch boek.

7. Wat gebeurt er indien ik niet aan mijn verplichting voldoe?

Wanneer u uw verplichtingen niet heeft nageleefd en het gevraagde aantal punten niet heeft behaald, is de Raad bevoegd om te beslissen welke maatregelen er worden genomen. Indien dit nodig wordt geacht, kunnen zij bijvoorbeeld de Tuchtcommissie inschakelen.

FAQ Opleidingsverstrekkers

De erkenningsaanvraag

1. Wie kan een erkenningsaanvraag indienen?

Iedereen die een opleiding wil geven die geschikt lijkt voor bedrijfsjuristen kan zich laten registreren als “opleidingsverstrekker” en een aanvraag indienen tot erkenning van een opleiding. Elke organisatie die voldoet aan alle wettelijke vereisten om opleidingen te geven komt in aanmerking, met inbegrip van universiteiten en gelijkaardige entiteiten, professionele en beroepsorganisaties, opleidingsorganisaties, andere juridische beroepen, werkgevers van leden die een bedrijfsinterne opleiding organiseren.

2. Wat is een erkenningsaanvraag?

Een erkenningsaanvraag is een erkenningsaanvraag van een opleiding, geen erkenningsaanvraag van de opleidingsverstrekker. Dit betekent dat we u registreren als opleidingsverstrekker en dat we de opleiding beoordelen op basis van de inhoud  (zie ook deel FAQ Leden hierboven). Indien u meerdere opleidingen wil laten erkennen, zal u meerdere aanvragen moeten indienen.

3. Waar kan ik een opleiding laten erkennen?

Alle erkenningsaanvragen gebeuren via MY IBJ.

4. Wanneer moet ik een erkenningsaanvraag indienen?

De erkenningsaanvraag moet minimum drie weken voor de effectieve datum van de opleiding worden ingediend.

5. Hoe kan ik me laten registreren als opleidingsverstrekker?

Uw eerste erkenningsaanvraag doet u via “aanvraag tot erkenning opleidingsverstrekkers” dat u kan terugvinden op de inlogpagina van MY IBJ (www.myibj.be). Eénmaal als opleidingsverstrekker geregistreerd, zal u een login ontvangen die u toelaat in te loggen op MY IBJ. Daar kan u alle volgende opleidingen die u wenst te laten erkennen, toevoegen via “opleiding toevoegen” in “Administratie”. Zo kan de erkenningscommissie deze beoordelen.

Opgelet: gelieve na de eerste registratie eerst te wachten op de ontvangst van de login en het wachtwoord om te vermijden dat er verschillende profielen in parallel worden gecreëerd.

6. Hoe kan ik een opleiding laten erkennen?

We vragen u een formulier in te vullen waarbij u gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen over de opleiding en documentatie betreffende de opleiding te downloaden om de Erkenningscommissie toe te laten een beslissing te nemen. We stellen praktische vragen over de opleiding (datum, locatie, etc.); vragen het programma op te laden en vragen u een inschrijvingslink door te geven.

7. Hoe beslist de Erkenningscommissie?

Wanneer wij de aanvraag volledig hebben ontvangen, zal de Erkenningscommissie beslissen of de opleiding in aanmerking komt voor de Voortgezette opleiding van bedrijfsjuristen, met name:(i) juridische opleidingen of (ii) materies die ondersteuning bieden bij de uitoefening van het beroep of die betrekking hebben op managementvaardigheden. De Erkenningscommissie controleert of het aantal punten dat de opleidingsverstrekker of aanvrager aan de opleiding toegekend heeft, klopt. Zij beslist soeverein en onafhankelijk; enkel op basis van het online dossier. Wanneer de opleiding is goedgekeurd, zal de opleidingsverstrekker een bericht ontvangen van goedkeuring, en zal en zal de opleiding gepubliceerd worden in de lijst met opleidingen op MY IBJ.

8. Hoe zie ik of de opleiding werd erkend?

U ontvangt een bericht per e-mail wanneer de opleiding goedgekeurd is. In MY IBJ vindt u alle opleidingen waarvoor u erkenning heeft aangevraagd terug in “Administratie” onder “Voorgestelde opleidingen”. Hier staat vermeld of de opleiding werd goedgekeurd of geweigerd. U kan doorklikken naar de gepubliceerde pagina van de goedgekeurde opleidingen.

9. Krijg ik bericht als een erkenningsaanvraag werd geweigerd?

Ja. Een eventuele weigering wordt gemotiveerd. U wordt van de weigering en de motieven op de hoogte gebracht door het IBJ-Team. Indien u hiermee niet akkoord bent, kan u beroep aantekenen tegen deze weigering. Dit beroep wordt behandeld door het Uitvoerend Comité van het IBJ dat in laatste aanleg beslist wanneer een opleiding door de Erkenningscommissie werd geweigerd.

10. Zijn er verschillen tussen de erkenning van een opleiding op locatie en de erkenning van een online opleiding of webinar?

Er zijn geen verschillen tussen de erkenning van een opleiding op locatie en de erkenning van een online opleiding. We vragen u bij locatie aan te duiden dat het gaat om een “Webinar”.

11. Hoe laat ik een meerdaagse opleiding erkennen?

Indien alle sessies van de opleiding verplicht zijn voor alle deelnemers, kan u één erkenningsaanvraag indienen voor de volledige opleiding. U kan na afloop één aanwezigheidslijst uploaden voor de volledige opleiding. Indien de deelnemers kunnen kiezen aan welke sessie ze deelnemen of zich tijdens de opleiding nog kunnen inschrijven, vragen wij u verschillende erkenningsaanvragen in te dienen voor de verschillende sessies, dagen of modules.