Grote stap voor het IBJ - Wijziging IBJ-wet (video)

Grote stap voor het IBJ - Wijziging IBJ-wet

Het Belgische Parlement heeft op 9 maart 2023 een wet aangenomen die de positie van de bedrijfsjurist sterker verankert in de wet en zo het statuut van de bedrijfsjurist moderniseert.

Deze modernisering is het resultaat van een doorgedreven samenwerking met het kabinet Justitie onder leiding van Vincent Van Quickenborne.

Dit is een grote stap voor het IBJ, 2 decennia na zijn oprichting en is de vrucht van veel studie en inzet door een toegewijde task force onder het vorige bestuur onder leiding van Marc Beyens, Erevoorzitter van het IBJ en het huidige bestuur onder leiding van Els Steen, Voorzitter van het IBJ. Deze task force heeft een lang traject afgelegd van overleg met beleidsmakers en andere beroepsorganisaties zoals onder meer de overkoepelende balie-organisaties.

Het project startte met een wetgevend initiatief door drie parlementsleden (Katja Gabriëls - Open VLD, Khalil Aouasti - PS en Koen Geens - CD&V) dat culmineerde in een wetsontwerp van de Minister Van Justitie en leidde tot deze wijziging van de wet van 1 maart 2000.

Wat verandert er concreet?

Als bedrijfsjurist moet u op de hoogte zijn van deze vier belangrijke wijzigingen aan het statuut:

  • Sinds de oprichting van het Instituut voor bedrijfsjuristen worden de juridische adviezen van bedrijfsjuristen ten gunste van de werkgever beschermd door de vertrouwelijkheid.

    De bedrijfsjurist kan zo nuances en bezwaren uiten zonder de vrees dat dit zich tegen de onderneming keert. Dit moedigt de collega’s van de onderneming aan om de bedrijfsjurist te raadplegen en hem of haar alle informatie te verstrekken die nodig is om een kwalitatief juridisch advies te geven. Het zorgt ervoor dat de onderneming beter op de hoogte is van haar verplichtingen en zo de wet beter naleeft.

    De nieuwe wet is een verankering van wat in gerechtelijke uitspraken en procedures al geruime tijd werd aanvaard: het advies verstrekt door een bedrijfsjurist, ingeschreven bij het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ), is vertrouwelijk en niet vatbaar voor beslag of inzage door gerechtelijke en administratieve overheden. Bovendien zijn voortaan niet alleen het advies maar ook het verzoek om het advies, de interne correspondentie over dat verzoek, ontwerpadviezen en voorbereidende documenten voor het advies volledig beschermd.

    De wet bevestigt ook dat bedrijfsjuristen adviezen verstrekken over de "bepaling van de rechtspositie" van de onderneming, hetgeen  kadert in de preventie van juridische conflicten en  ook de uitoefening betreft van de rechten van de verdediging van de onderneming. De wet schrijft nu ook expliciet voor dat de bedrijfsjurist intellectueel onafhankelijk werkt als hij/zij zijn/haar werkgever begeleidt.
  • Wat ook nieuw is in de wet is dat vanaf nu bepaalde bedrijfsjuristen, vaak de Chief Legal Officer, die actief zijn onder een statuut van zelfstandige omdat ze ook deel uitmaken van het bestuur van hun onderneming, ook als lid worden toegelaten.
  • De missie van het Instituut wordt verduidelijkt en aangevuld met onder andere de promotie van de fundamentele waarden van het beroep, de ondersteuning van de leden en de behartiging van de beroepsbelangen in ruime zin.
  • Na meer dan 20 jaar wordt de werking van het Instituut, zijn bestuursorganen en tuchtorganen ook gemoderniseerd.

Waarom is dit belangrijk?

Dankzij de modernisering en versterking van hun statuut zijn bedrijfsjuristen nog beter in staat om hun rol als intern strategisch juridisch adviseur uit te voeren en waarde voor hun onderneming te creëren in een steeds meer gereguleerde omgeving, en zo een brug te slaan tussen de bedrijfswereld en de samenleving.

België neemt hiermee een voortrekkersrol in Europa en is zo een potentiële bron van inspiratie voor wetgevers in de ons omringende landen

Heeft u vragen over het statuut van bedrijfsjurist en wat het lidmaatschap bij het IBJ voor u kan betekenen?

Aarzel zeker niet hierover contact met ons op te nemen.

Meer informatie?

Lees het persbericht

 

RAADPLEEG DE GECONSOLIDEERDE WET

 


Technische nota:

Om grondwettelijke redenen werden de wijzigingen van de Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen  gesplitst in twee wetsontwerpen tot wijziging van de wet van 1 maart 2000, beide gestemd door de Kamer op 9 maart 2023. Twee bepalingen die betrekking hebben op de tuchtstraffen en de kosten van de tuchtprocedure van het IBJ werden aldus in een aparte wet opgenomen en kunnen nog worden geëvoceerd door de Senaat binnen de wettelijke voorziene termijn – deze zijn dus op 9 maart 2023 nog niet finaal goedgekeurd.

De wijzigingen treden in werking 10 dagen na de publicatie van de wet(ten) in het Belgisch Staatsblad.  

Klik hier voor een geconsolideerde versie met alle wijzigingen en klik hier om de parlementaire werken te raadplegen.

More news


14 maart 2024

Van Olmen & Wynant is de nieuwe golden partner van het IBJ

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van...

Lees meer...

29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...